pyanymuzhik

A khto sprashvaye, na? Vy vsi inoz-zemtsi blya, my vam damo!

My Photo
Name:
Location: Kyiv, Ukraine

Sunday, October 31, 2004

Sho blya?

Nu, yibb-b. Nzhal vot na 'to, i sho. Da khuyn' vsyo 'to, blya. Ty, ty sho smotrsh. Piz...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home